Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Beroepscoach

Deze overeenkomst is gesloten tussen de beroepscoach, Yvonne van Hilten, en de gecoachte, [Naam gecoachte], gezamenlijk aangeduid als “partijen".

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

 • Beroepscoach: Yvonne van Hilten/YVHCoaching, gevestigd te Kleidijk 9e, 3161 HD Rhoon, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74859064.
 • Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van de Beroepscoach.
 • Diensten: de coaching- en begeleidingsdiensten die de Beroepscoach aanbiedt aan de Cliënt, zoals nader omschreven in de overeenkomst tussen de Beroepscoach en de Cliënt.

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en dienstverlening van de Beroepscoach, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3. Dienstverlening

3.1 De Beroepscoach zal de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

3.2 De resultaten van de coaching zijn mede afhankelijk van de inzet en het commitment van de Cliënt.

 

4. Oriëntatiegesprek

4.1 Elk coachingstraject begint met een gratis oriëntatiegesprek waarin wordt beoordeeld of er:

 • een basis van vertrouwen is;
 • een persoonlijke klik is;
 • overeenstemming is over de aanpak en de haalbaarheid van doelstellingen.

 

4.2 Indien partijen besluiten een coachingstraject aan te gaan, zullen vanaf het eerstvolgende gesprek de gehanteerde tarieven worden berekend. Het oriëntatiegesprek kan ook telefonisch plaatsvinden.

 

5. Coachingsgesprekken

5.1 Het aantal coachingsgesprekken, de duur en de frequentie ervan, worden bepaald op basis van de vraagstelling en de urgentie. Gemiddeld duurt een coachingsgesprek één tot anderhalf uur, en een coachingstraject bestaat uit 6 sessies, die naar behoefte in overleg met de gecoachte kunnen worden ingepland en indien noodzakelijk worden uitgebreid.

 

5.2 Coach en gecoachte werken samen aan het bereiken van de door de gecoachte geplaatste doelen. De coach faciliteert tijdens deze gesprekken en gebruikt verschillende technieken en oefeningen. De coach verplicht zich om voldoende tijd te besteden aan de voorbereiding van het coachingsgesprek.

 

5.3 Gecoachte gaat ermee akkoord dat hij/zij taken en opdrachten kan ontvangen die tussen de coachingsessies door moeten worden uitgevoerd ter ondersteuning van het behalen van de gestelde leerdoelen. Het niet uitvoeren van taken en opdrachten kan invloed hebben op de resultaten van de coaching. Alle oefeningen en materialen die tijdens de coachingsgesprekken ter ondersteuning worden gebruikt en/of uitgereikt, blijven te allen tijde het intellectuele eigendom van de coach.

 

5.4 Gedurende de coachingsgesprekken werken coach en gecoachte samen aan het bereiken van de door gecoachte geplaatste doelen. De coach faciliteert tijdens deze gesprekken en gebruikt daarbij verschillende technieken en oefeningen. Ook verplicht de coach zich om voldoende tijd te steken in de voorbereiding van het coachingsgesprek met gecoachte.

 

5.5 Betrokkenheid, toewijding, openheid en eerlijkheid zijn de ingrediënten voor een goed resultaat van het coachingstraject. Gecoachte houdt zich aan de gemaakte afspraken tijdens het coachingstraject en is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de veranderingen en het behalen van zijn/haar doelen. Coach en gecoachte komen overeen dat problemen of belemmeringen die stagnerend kunnen zijn voor het resultaat, altijd op basis van vertrouwen besproken zullen worden. Gecoachte begrijpt dat het niet bespreekbaar maken van obstakels of hindernissen effect heeft op het coachingstraject.

 

6. Vertrouwelijkheid en Geheimhouding

6.1 Alle informatie besproken tijdens coachingsessies valt onder geheimhouding. De aantekeningen die de coach tijdens het traject maakt, zijn beschikbaar voor de gecoachte om te worden ingezien.

6.2 Wanneer de gecoachte zich op advies of verzoek van derden laat coachen, kan dit alleen wanneer de gecoachte hier ook echt zelf achter staat. Wanneer er door derden om terugkoppeling wordt gevraagd, zal dit altijd door de gecoachte zelf worden gegeven. Indien gewenst kan de coach hierbij aanwezig zijn. De benodigde tijd en reiskosten zullen volgens eerder genoemde tarieven berekend worden.

 

7. Beëindiging van het Coachingstraject

7.1 Zowel coach als gecoachte kunnen te allen tijde het coachingstraject beëindigen, mits dit schriftelijk wordt toegelicht. Bij (vroegtijdige) beëindiging blijven de geheimhoudings- en betalingsverplichting onveranderd.

 

8. Tarieven en Betaling

8.1 Gecoachte komt overeen om de coach per sessie het op dat moment geldende tarief inclusief BTW te betalen tot het moment dat deze overeenkomst wordt gewijzigd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien gewenst zal door de coach per sessie een Tikkie  worden verstuurd die binnen 14 dagen dient te worden voldaan. De factuur zal in dit geval via mail achteraf worden verstuurd. 

Als niet met een Tikkie kan worden betaald, dient de factuur eveneens binnen 14 dagen te worden voldaan. Indien er sprake is van een geaccordeerde offerte zal het volledige bedrag voorafgaand aan de coaching binnen de geldende betalingstermijn moeten worden voldaan. 

 

8.2 Omdat coaching wél vrijwillig maar niet vrijblijvend is, zal voor afspraken die niet worden nagekomen of die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, het volledige tarief van een coachingsessie inclusief BTW worden berekend.

 

9. Verwijzing naar Medische Professionals

9.1 Gecoachte begrijpt dat de coach geen medische adviezen mag geven. De coach is geen gediplomeerd arts, psycholoog of psychiater en verleent alleen diensten waarin zij opgeleid is. Bij twijfel zal de coach het coachingstraject beëindigen en de gecoachte doorverwijzen naar professionele instanties.

 

10. Locatie van de Coachingsgesprekken

10.1 De coachingsgesprekken vinden in principe plaats bij de coach thuis. Op verzoek van de gecoachte kunnen de gesprekken ook plaatsvinden op een door de gecoachte gewenste locatie. Eventuele reiskosten zijn voor rekening van de gecoachte en bedragen € 0,45 per gereden kilometer, exclusief BTW.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf [datum] en kunnen worden gewijzigd met wederzijdse instemming van de partijen.

 

Namens de coach:

Naam: Yvonne van Hilten

Handtekening: [Handtekening coach]

Datum: [Datum]

Namens de gecoachte:

Naam: [Naam gecoachte]

Handtekening: [Handtekening gecoachte]

Datum: [Datum]

Privacy beleid

YVHCoaching, KvK-nummer 74859064B, gevestigd aan Kleidijk 9e, 3161 HD Rhoon, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Als eigenaar ben ik, Yvonne van Hilten, verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van YVHCoaching.

Ik ben te bereiken via: yvonnevanhilten@yvhcoaching.nl

 

Om welke gegevens gaat het? 
Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten, verstrek je mij jouw persoonsgegevens om deze diensten aan jou te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek, via e-mail, telefonisch, via beeldbellen of via iedere andere mogelijke manieren van communiceren. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van de door mij aangeboden diensten.

Indien noodzakelijk verwerkt YVHCoaching de onderstaande, door jou op eigen initiatief aan mij verstrekte gegevens:
* voor- en achternaam;
* adresgegevens;
* contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
* geboortedatum;
* geslacht;
* werkervaring;
* competenties en interessegebieden;
* gespreksverslagen;
* inhoud van communicatie;
* IP-adres.

 

Met welk doel verwerk ik jouw gegevens en waarop?

YVHCoaching verwerkt, indien noodzakelijk én indien van toepassing, deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • het onderhouden van contact;
 • het bieden van een persoonlijk coachtraject, Talentenpaspoort* of workshop;
  * voor de privacypolicy van Pontis BVBA, owner van het talentenpaspoort verwijs ik naar: https://www.mytalentpassport.com/nl/nls-privacy-policy.html;
 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • beheer van het cliëntenbestand;
 • het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning; rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening; facturering;
 • innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • marketing;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • het voeren van geschillen.

 

Waarop is de verwerking gebaseerd?

YVHCoaching verwerkt jouw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst die ik met jou heb ten behoeve van een van mijn geleverde diensten. Ook kan YVHCoaching jouw persoonsgegevens verwerken om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. 

Daarnaast verwerkt YVHCoaching persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
* de verbetering van mijn diensten;
* de bescherming van mijn financiële belangen;
* beveiliging en het beheer van mijn systemen.

Wanneer YVHCoaching jouw persoonsgegevens verwerkt op grond van toestemming, zal ik dat altijd afzonderlijk aan je vragen.

 

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

In het kader van mijn dienstverlening kan YVHCoaching persoonsgegevens verstrekken aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan YVHCoaching gebruikmaken van diensten van derden, zoals bijvoorbeeld IT-leveranciers, administratiekantoren, testbureaus of andere derden die YVHCoaching inschakelt bij het coachtraject of het verlenen van mijn overige diensten. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. YVHCoaching zou jouw persoonsgegevens ook kunnen verstreken in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Met de bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkingsovereenkomst zodat jouw gegevens goed beveiligd en gewaarborgd blijven. YVHCoaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Ik zal jouw gegevens in geen geval verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Ik zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat ik jouw persoonsgegevens bewaar zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 
Bepaalde gegevens moet ik wel langer bewaren, omdat ik me moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Beveiliging van jouw gegevens?
Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen. Hierover kan ik je op verzoek informeren.

 

Profilering
Van de informatie die ik over jou verzamel kan ik, na overleg met jou, een gedragsanalyse maken. Dit doe ik, indien van toepassing, om mijn dienstverlening te kunnen verbeteren en/of om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan opdrachtgevers door middel van rapportages. 

Daarnaast combineer ik de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app, om je gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie te kunnen aanbieden. 

 

Cookies

Dit cookiebeleid legt uit hoe mijn website cookies gebruikt en welke informatie deze cookies verzamelen. Door mijn website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies zoals beschreven in dit beleid.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u mijn website bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënter te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de site.

 

Welke cookies gebruik ik?

Ik gebruik cookies voor website analyse en om het gebruik van de site te begrijpen. Deze cookies helpen mij om de prestaties van onze website te verbeteren, zoals welke pagina's het meest worden bezocht en welke functies het meest worden gebruikt.

Ik kan ook cookies gebruiken voor het verzamelen van informatie die mij in staat stelt om u relevante inhoud te sturen, zoals een nieuwsbrief, op basis van uw interesses en voorkeuren.

 

Hoe kunt u cookies beheren?

U kunt het gebruik van cookies op elk moment beheren of uitschakelen in uw browser instellingen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van bepaalde delen van mijn website kan beïnvloeden.

Als u vragen heeft over het cookiebeleid, neem dan contact met mij op.

 

Persoonlijke gegevens bij het achterlaten van contactgegevens

Wanneer u ervoor kiest om via mijn website contact met mij op te nemen door uw gegevens achter te laten, worden deze gegevens alleen gebruikt om te reageren op uw verzoek. Ik deel deze gegevens niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Lees het volledige privacybeleid voor meer informatie over hoe ik persoonlijke gegevens verzamel, gebruik en bescherm.

 

Jouw rechten
Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunt je sturen naar:

Yvonne van Hilten
Kleidijk 9e, 3161 HD, Rhoon, yvonnevanhilten@yvhcoaching.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hiervoor kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring
Ik kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies zal ik altijd op mijn website publiceren. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 november 2023.