Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Beroepscoach

Deze overeenkomst is gesloten tussen de beroepscoach, Yvonne van Hilten, en de gecoachte, [Naam gecoachte], gezamenlijk aangeduid als “partijen".

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

  • Beroepscoach: Yvonne van Hilten/YVHCoaching, gevestigd te Kleidijk 9e, 3161 HD Rhoon, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74859064.
  • Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van de Beroepscoach.
  • Diensten: de coaching- en begeleidingsdiensten die de Beroepscoach aanbiedt aan de Cliënt, zoals nader omschreven in de overeenkomst tussen de Beroepscoach en de Cliënt.

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en dienstverlening van de Beroepscoach, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3. Dienstverlening

3.1 De Beroepscoach zal de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

3.2 De resultaten van de coaching zijn mede afhankelijk van de inzet en het commitment van de Cliënt.

 

4. Oriëntatiegesprek

4.1 Elk coachingstraject begint met een gratis oriëntatiegesprek waarin wordt beoordeeld of er:

  • een basis van vertrouwen is;
  • een persoonlijke klik is;
  • overeenstemming is over de aanpak en de haalbaarheid van doelstellingen.

 

4.2 Indien partijen besluiten een coachingstraject aan te gaan, zullen vanaf het eerstvolgende gesprek de gehanteerde tarieven worden berekend. Het oriëntatiegesprek kan ook telefonisch plaatsvinden.

 

5. Coachingsgesprekken

5.1 Het aantal coachingsgesprekken, de duur en de frequentie ervan, worden bepaald op basis van de vraagstelling en de urgentie. Gemiddeld duurt een coachingsgesprek één tot anderhalf uur, en een coachingstraject bestaat uit 6 sessies, die naar behoefte in overleg met de gecoachte kunnen worden ingepland en indien noodzakelijk worden uitgebreid.

 

5.2 Coach en gecoachte werken samen aan het bereiken van de door de gecoachte geplaatste doelen. De coach faciliteert tijdens deze gesprekken en gebruikt verschillende technieken en oefeningen. De coach verplicht zich om voldoende tijd te besteden aan de voorbereiding van het coachingsgesprek.

 

5.3 Gecoachte gaat ermee akkoord dat hij/zij taken en opdrachten kan ontvangen die tussen de coachingsessies door moeten worden uitgevoerd ter ondersteuning van het behalen van de gestelde leerdoelen. Het niet uitvoeren van taken en opdrachten kan invloed hebben op de resultaten van de coaching. Alle oefeningen en materialen die tijdens de coachingsgesprekken ter ondersteuning worden gebruikt en/of uitgereikt, blijven te allen tijde het intellectuele eigendom van de coach.

 

5.4 Gedurende de coachingsgesprekken werken coach en gecoachte samen aan het bereiken van de door gecoachte geplaatste doelen. De coach faciliteert tijdens deze gesprekken en gebruikt daarbij verschillende technieken en oefeningen. Ook verplicht de coach zich om voldoende tijd te steken in de voorbereiding van het coachingsgesprek met gecoachte.

 

5.5 Betrokkenheid, toewijding, openheid en eerlijkheid zijn de ingrediënten voor een goed resultaat van het coachingstraject. Gecoachte houdt zich aan de gemaakte afspraken tijdens het coachingstraject en is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de veranderingen en het behalen van zijn/haar doelen. Coach en gecoachte komen overeen dat problemen of belemmeringen die stagnerend kunnen zijn voor het resultaat, altijd op basis van vertrouwen besproken zullen worden. Gecoachte begrijpt dat het niet bespreekbaar maken van obstakels of hindernissen effect heeft op het coachingstraject.

 

6. Vertrouwelijkheid en Geheimhouding

6.1 Alle informatie besproken tijdens coachingsessies valt onder geheimhouding. De aantekeningen die de coach tijdens het traject maakt, zijn beschikbaar voor de gecoachte om te worden ingezien.

6.2 Wanneer de gecoachte zich op advies of verzoek van derden laat coachen, kan dit alleen wanneer de gecoachte hier ook echt zelf achter staat. Wanneer er door derden om terugkoppeling wordt gevraagd, zal dit altijd door de gecoachte zelf worden gegeven. Indien gewenst kan de coach hierbij aanwezig zijn. De benodigde tijd en reiskosten zullen volgens eerder genoemde tarieven berekend worden.

 

7. Beëindiging van het Coachingstraject

7.1 Zowel coach als gecoachte kunnen te allen tijde het coachingstraject beëindigen, mits dit schriftelijk wordt toegelicht. Bij (vroegtijdige) beëindiging blijven de geheimhoudings- en betalingsverplichting onveranderd.

 

8. Tarieven en Betaling

8.1 Gecoachte komt overeen om de coach per sessie het op dat moment geldende tarief inclusief BTW te betalen tot het moment dat deze overeenkomst wordt gewijzigd. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien gewenst zal door de coach per sessie een Tikkie  worden verstuurd die binnen 14 dagen dient te worden voldaan. De factuur zal in dit geval via mail achteraf worden verstuurd. 

Als niet met een Tikkie kan worden betaald, dient de factuur eveneens binnen 14 dagen te worden voldaan. Indien er sprake is van een geaccordeerde offerte zal het volledige bedrag voorafgaand aan de coaching binnen de geldende betalingstermijn moeten worden voldaan. 

 

8.2 Omdat coaching wél vrijwillig maar niet vrijblijvend is, zal voor afspraken die niet worden nagekomen of die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, het volledige tarief van een coachingsessie inclusief BTW worden berekend.

 

9. Verwijzing naar Medische Professionals

9.1 Gecoachte begrijpt dat de coach geen medische adviezen mag geven. De coach is geen gediplomeerd arts, psycholoog of psychiater en verleent alleen diensten waarin zij opgeleid is. Bij twijfel zal de coach het coachingstraject beëindigen en de gecoachte doorverwijzen naar professionele instanties.

 

10. Locatie van de Coachingsgesprekken

10.1 De coachingsgesprekken vinden in principe plaats bij de coach thuis. Op verzoek van de gecoachte kunnen de gesprekken ook plaatsvinden op een door de gecoachte gewenste locatie. Eventuele reiskosten zijn voor rekening van de gecoachte en bedragen € 0,45 per gereden kilometer, exclusief BTW.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf [datum] en kunnen worden gewijzigd met wederzijdse instemming van de partijen.

 

Namens de coach:

Naam: Yvonne van Hilten

Handtekening: [Handtekening coach]

Datum: [Datum]

Namens de gecoachte:

Naam: [Naam gecoachte]

Handtekening: [Handtekening gecoachte]

Datum: [Datum]